Algemene Voorwaarden – Dinerspel.nl

1. Algemeen.
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten tot verkoop en/of levering van onze goederen en/of diensten alsmede de uitvoering van die overeenkomsten, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van derden, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. Indien wij met de wederpartij een overeenkomst hebben gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing bij eventuele door de wederpartij nadere mondelinge, telefonische, telegrafische of per telefax of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
4. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden niet.

2. Aanbiedingen.
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauw keurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slecht bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
4. Voor het uitbrengen van een offerte worden geen kosten in rekening gebracht. Voor het vervaardigen van een begroting voor het te organiseren evenement is de wederpartij wel kosten verschuldigd, ook indien deze voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht wordt vervaardigd, dan wel achteraf geen opdracht wordt verstrekt.
5. De in de offerte vermelde prijzen gelden slechts in onderling verband en voor het aangegeven aantal deelnemers. Voor levering van slechts een gedeelte van de hierin vermelde diensten en/of goederen c.q. bij een afwijkend aantal deelnemers kunnen andere prijzen worden berekend.

3. Overeenkomst – reserveringsbevestiging.
1. Een reservering van een dinerspel met spelbegeleiding geschiedt via de online reserveringspagina welke bereikbaar is via een reserveringslink die per mail wordt verstuurd. De reservering kan alleen definitief worden gemaakt wanneer men akkoord gaat met de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden en werkwijze van Dinerspel.nl
2. Een overeenkomst met Dinerspel.nl die online via één van de websites van Dinerspel.nl tot stand is gekomen, is een juridisch bindende overeenkomst, zodra deze door Dinerspel.nl per mail aan wederpartij is bevestigd middels een reserveringsbevestiging in PDF formaat.
3. De reserveringsbevestiging (PDF) van Dinerspel.nl heeft slechts betrekking op het spel met eventuele spelbegeleiding en derhalve niet op een eventueel diner of andere culinaire invulling. Alle locaties op de websites van Dinerspel.nl bevestigen hun culinaire invulling tijdens het spel zelfstandig en dus rechtstreeks aan de wederpartij. Daarbij hanteren zij hun eigen voorwaarden en betaalwijze.
4. De reserveringsbevestiging van Dinerspel.nl dient door de opdrachtgever op juistheid worden gecontroleerd. Eventuele onjuistheden dienen direct direct te worden gemeld bij Dinerspel.nl
5. In de begeleidende mail vindt wederpartij een mutatielink, waarmee wederpartij tot 3 dagen van te voren het aantal deelnemers, conform de reserveringsbevestiging, kan wijigen. Deze link blijft actief tot 3 dagen voor de speldatum.

4. Prijzen.
1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
2. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om, hetzij een evenredige prijsverhoging aan de wederpartij in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding te annuleren, één en ander met dien verstande dat de wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon, welke niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bevoegd is de overeenkomst te ontbinden indien de door ons bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogd wordt.

5. Wijziging van de opdracht.
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden alle wijzigingen in opdrachten, wanneer daaruit voor ons meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt naar billijkheid verrekend met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn daarvan op de grondslag van de bij de aanvang gestelde condities.
2. Wanneer catering onderdeel uit maakt van het geplande evenement kan de wederpartij, hetzij schriftelijk anders is overeengekomen, het aantal deelnemende personen alleen wijzigen indien de algemene voorwaarden van de betreffende horeca-exploitant dit toestaan.

6. Verplichtingen van partijen.
1. Wij spannen ons in naar besten kunnen een zo geslaagd mogelijk evenement voor de wederpartij te organiseren en verrichten daartoe naast de overeengekomen werkzaamheden alle werkzaamheden die wij noodzakelijk achten. Wij zijn evenwel slechts verplicht tot het uitvoeren van de werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in de opdrachtbevestiging, dan wel die daarnaast door per mail door ons zijn bevestigd.
2. Dinerspel.nl produceert dinerspellen zoals omschreven op haar websites en in haar opdrachtbevestigingen. In geval van gepresenteerde dinerspellen zal een spelhost van Dinerspel.nl het spel begeleiden. Deze begeleiding omvat praktische begeleiding van de gasten c.q. deelnemers, uitleg over het spel, spelinstructies en het beheersen van de timing van het spel. Spelhosts van Dinerspel.nl fungeren tijdens het presenteren van de dinerspellen niet als acteur of comedian. Het aantal spelhosts dat een dinerspel presenteert is afhankelijk van het type spel en de groepsgrootte en wordt door Dinerspel.nl per uitvoering bepaald. Dinerspel.nl verzorgt ten allen tijde spelmateriaal zoals deze op haar websites en in haar bevestigingen wordt omschreven. Dit kunnen onder andere zijn: booklets, scoreformulieren, pennen of in beperkte mate wegwerp hoofddeksels, ballonnen of andere eenvoudige feestartikelen, afhankelijk van het type dinerspel. Dinerspel.nl voorziet niet in eventuele verkleedspullen of andere rekwisieten. De spellen van Dinerspel.nl bevatten allemaal een audio-element. Deze audioscripts, jingles, geluidseffecten, tunes zijn geproduceerd door Dinerspel.nl. Aanvullend kan eventueel populaire muziek gedraaid worden tijdens de dinerspellen maar dit is geen vast onderdeel. Dinerspel.nl verzorgt de benodigde geluidsapparatuur
3. Indien gecontracteerde derden (bijvoorbeeld de locatie) zich niet aan de met hen betreffende het evenement gesloten overeenkomst kunnen of willen houden, dan zal Dinerspel.nl zich tot het uiterste inspannen een gelijkwaardige vervanging tegen de zelfde voorwaarden en condities als overeengekomen te bieden. Indien een dergelijke situatie zich voordoet hebben wij het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn.
4. De wederpartij verplicht zich de gehuurde ruimtes en faciliteiten op de daarvoor bedoelde wijze te gebruiken. De wederpartij is geheel aansprakelijk voor iedere schade van welke aard dan ook die tijdens het gebruik is veroorzaakt.
5. De wederpartij verplicht zich om eventuele wijzigingen in het aantal deelnemers tijdig door te geven aan Dinerspel.nl middels de mutatielink, welke is verstuurd bij de reserveringsbevestiging.
6. De wederpartij verplicht zich er voor te zorgen dat alle deelnemers aan een dinerspel goed zijn geinformeerd over het concept waaraan zij gaan deelnemen.

7. Aansprakelijkheid.
1. Behoudens het hierboven gestelde en behoudens grove schuld en opzet van Dinerspel.nl, of van onze leidinggevende ondergeschikte, zijn wij nimmer voor enige schade, direct of indirect, aan personen, zaken of bedrijven van de wederpartij en/of van derden aansprakelijk. Voor de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de door ons ingehuurde derden betreffend het evenement zijn wij derhalve niet aansprakelijk. Bovenstaande laat onverlet onze wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.
2. Onze aansprakelijkheid voor de schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de door ons geleverde goederen of diensten of indien dat hoger is voor het bedrag waartegen wij eventueel verzekerd zijn.
3. Bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
4. Behoudens wanneer zulks te wijten is aan grove schuld of opzet van ons zelf, zijn wij niet aansprakelijk voor fouten in promotiemateriaal c.q. vertraging in of uitblijven van publicaties m.b.t. het te organiseren evenement.
5. In geval van onvoorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Mogelijke schade dient door beide partijen steeds tot een minimum worden beperkt.

8. Overmacht.
1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, werkweigering, brand, vorst, overstroming, aardbeving, overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, blokkade, bedrijfsstoornis, gebrek aan transportmiddelen, transportstremmingen, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet kunnen nakomen.
2. In geval van overmacht zullen wij naar besten inzicht het mogelijke doen om de gevolgen er van zoveel mogelijk te ondervangen, zonder ter zake tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.

9a. Annulering door de wederpartij
1. Voor een annulering zal behoudens overmacht zoals in de wet is omschreven, voor het spelgedeelte (spel + spelbegeleiding) het navolgende gelden:
a. Mocht de wederpartij een reservering willen annuleren, dan dient dit altijd rechtstreeks bij Dinerspel.nl te geschieden. Bij voorkeur via e-mail.
b. Een annulering door wederpartij kan alleen worden gedaan door de persoon die de reservering heeft gedaan en bij Dinerspel.nl in het reserveringssysteem staat vermeld als contactpersoon.
c. De annulering van het spel + spelbegeleiding is pas definitief wanneer deze door Dinerspel.nl aan wederpartij via e-mail is bevestigd.
d. De wederpartij dient daarnaast het het diner, en eventuele andere afspraken m.b.t. de culinaire invulling tijdens het spel, door wederpartij bij de betreffende locatie te annuleren. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn, conform de voorwaarden van de betreffende locatie.
2. Aan een annulering van het spelgedeelte (spel + spelbegeleiding) zijn altijd kosten verbonden. Bij de berekening van de annuleringskosten wordt uitgegaan van het aantal deelnemers waarvoor oorspronkelijk is gereserveerd. De annuleringskosten worden als volgt berekend:
a. bij annulering meer dan één maand voor de speldatum bedragen de annuleringsosten 25%.
b. bij annulering meer dan veertien dagen voor de speldatum bedragen de annuleringsosten 50%.
c. bij annulering meer dan drie dagen voor de speldatum bedragen de annuleringsosten 75%.
d. bij annulering op de derde dag of minder dan drie dagen voor de speldatum bedragen de annuleringsosten 100%.

9b. Wijziging aantal deelnemers
1. Van het in de reservering overeengekomen aantal deelnemers in meer dan 3 dagen voor de betreffende speldatum geldt een maximaal verminderingspercentage van 15%.
2. Het aantal deelnemers kan op de derde dag of minder dan drie dagen voor de betreffende speldatum niet meer verminderd worden.
3. Een aantal dagen voor de speldatum ontvangt wederpartij een herinnering per mail. Deze mail is voorzien van een link naar de website van Dinerspel.nl waar wederpartij het aantal deelnemers, conform de bevestiging, zelfstandig kan muteren.
4. Wanneer wederpartij geen gebruik maakt van het recht om het aantal deelnemers te muteren, behoudt Dinerspel.nl zich het recht voor het aantal deelnemers te berekenen waarvoor oorspronkelijk is gereserveerd.

9c. Verschuiving van de reservering naar een nieuwe datum
a. Wederpartij kan de reservering in overleg met Dinerspel.nl en de betreffende locatie, verschuiven naar een nieuwe speldatum. Een verschuiving zal ten alle tijden door Dinerspel.nl per mail worden bevestigd, mits de locatie akkoord gaat met deze verschuiving.
a. Een verschuiving van een reservering meer dan een maand voor de speldatum is kosteloos.
b. De kosten voor een verschuiving van een reservering minder dan een maand voor de speldatum bedragen €85 per verschuiving.
c. Een verschuiving minder dan 4 dagen voor de speldatum is in principe niet mogelijk. Dinerspel.nl is dan gerechtigd de reservering geannuleerd te beschouwen en de annuleringskosten, zoals vermeld in artikel 9a in rekening te brengen.
2. Bij een verschuiving verplicht wederpartij zich om binnen één maand een nieuwe speldatum te kiezen. Mocht wederpartij geen nieuwe datum gekozen hebben, dan behoudt Dinerspel.nl zich het recht voor om de reservering als geannuleerd te beschouwen.
3. Een verschuiving vereist ten alle tijden goedkeuring van de locatie waar het dinerspel plaatsvindt. Eventuele kosten die de locatie rekent i.v.m. de verschuiving, zijn voor rekening van wederpartij.

10. Betaling
1. Wederpartij ontvangt bij de reserveringsbevestiging een voorschotnota, welke is gebaseerd op het minimum aantal personen, behorende bij de reservering. Deze nota dient tenminste 1 week voor de speldatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na de speldatum wordt een eindfactuur verstuurd, waarop de voorschotnota in mindering wordt gebracht. De betalingstermijn van deze eindfactuur is 14 dagen. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt.
2. Indien de wederpartij om welke reden dan ook de betaling van de voorschotnota niet tijdig verricht, gaan wij er van uit dat wederpartij de reservering wenst te annuleren. De annuleringskosten, zoals vermeld in artikel 9a en in de reserveringsbevestiging, zijn dan van kracht.
3.. Wanneer de wederpartij online een dinerspel in één van de bij Dinerspel.nl aangesloten restaurants reserveert, reserveert de wederpartij ook gelijk het diner bij de locatie. Het restaurant c.q. locatie zal zelf het diner (of andere invulling) rechtstreeks aan wederpartij bevestigen. Wederpartij betaalt het diner en de drankjes aan het restaurant c.q. locatie. Normaliter gebeurt dit ter plekke na afloop, maar in overleg met de locatie kan voor een andere betaalwijze worden gekozen.
4. De wederpartij verplicht zich de persoonsprijs te voldoen voor het definitief overeengekomen aantal deelnemers. Hieronder wordt verstaan: personen aanwezig tijdens het dinerspel ofwel de gehele tijdsduur of een deel daarvan. Of de aanwezigen wel of niet deelnemen aan het dinerspel doet voor de betalingsverplichting niet ter zake.
5. Producten die worden aangekocht in de webshop van Dinerspel.nl dienen online betaald te worden. Dinerspel.nl bevestigt elke bestelling per mail, welke is voorzien van een factuur.

11. Rente en kosten.
1. Bij het overschrijden van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig door het door de Nederlandse Orde Van Advocaten gehanteerde incassotarief met een minimum van €. 150,- De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door ons werkelijk gemaakte proceskosten, ook wanneer deze kosten meer bedragen dan de geliquideerde proceskosten.

12. Ontbinding en opschorting.
1. Indien de wederpartij in verzuim is met enige uit kracht der Wet, deze voorwaarden dan wel de overeenkomst op hem rustende verplichting, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de wederpartij kenbaar te maken, zulks onverminderd ons rechten op schadevergoeding. 2. In gevallen dat:
a. de wederpartij niet of niet behoorlijk, of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet;
b. de wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
c. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
d. wij uit mededelingen van of namens de wederpartij moeten afleiden dat deze te kort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen;
e. vast staat dat nakoming van de verbintenissen door de wederpartij zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn: zijn wij gerechtigd, zonder enige verplichting tot schade vergoeding en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in dit geval tevens gerechtigd om onmiddellijke voldoening van het aan ons toekomende te vorderen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door ons hierdoor geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

13. Toepasselijk recht.
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

14. Geschillen.
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, voor onze vestigingsplaats bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zo ver de wettelijke bepalingen dit toestaan.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter.
3. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd (daar onder begrepen dat het voor ongeldig wordt gehouden dan wel bij ons er anderszins niet op mogen beroepen) worden de gevolgen van die vernietiging als volgt geregeld. De overeenkomst wordt aldus geïnterpreteerd dat het beding wordt vervangen door een bepaling die strekking van het beding zo veel mogelijk in stand laat als de bepalingen op grond waarvan het beding is vernietigd toelaten.

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

15. Voorwaarden webshop Dinerspel.nl

Voor de webshops van Dinerspel.nl gelden naast de wettelijke Europese regels voor online kopen de volgende voorwaarden: